Rozpis jezdeckých závodů 26.3. 2011 - 326A1

Jezdecká společnost Císařský ostrov MA0126

Základní údaje:
1.1. pořadatel:

JS Císařský ostrov MA0126

1.2. datum konání:

26.3.2011

1.3. místo konání:

Praha 7, Císařský ostrov

1.4. kolbiště:

Venkovní  jízdárna 60x40/Hala 65 x 25 m  -  písek

1.5. opracoviště:

Venkovní, 40 x 20 m, písek

1.6. funkcionáři
       závodů:

Ředitel: Jiří Fechtner
Hlavní rozhodčí: Anežka Tůmová
Sbor rozhodčích: Formandlová, Jana, Formandlová Magdalena
Technický delegát: Karel Kašpárek
Autor parkuru: Petr Švec
Odp.os. za opracoviště: Věra Malinovská

Technické údaje:

2.1. předpisy:

Pravidla jezdeckého sportu (dále jen „PJS“), pravidla ČSP a tento rozpis.

2.2. soutěže:

 

Sobota 26.3.2011
2.2.1.

Soutěž č. 1 – Soutěž ve skoku stupně Z na limitovaný čas na 7 překážkách bez rozeskakování
Rozhodování podle PJS čl. 238.2.1
Startovné: 200,- Kč
Věcné ceny v hodnotě 3 000,- Kč budou rozděleny mezi prvních 5 umístěných v poměru 3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1

2.2.2.

Soutěž č. 2– Soutěž ve skoku se stupňovanou obtížností do 110 cm se žolíkem  bez rozeskakování na čas
Rozhodování podle PJS čl. 269
Startovné: 200,- Kč
Věcné ceny v hodnotě 3 000,- Kč budou rozděleny mezi prvních 5 umístěných v poměru 3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1

2.2.3.

Soutěž č. 3 – Dvoufázové skákání 110/120 cm I. fáze 6 překážek bez kombinace, II. fáze 4 překážky bez kombinace
Otevřená soutěž
Rozhodování dle PJS čl. 274.5.3. bez rozeskakování na čas Startovné: 300,- Kč
Věcné ceny v hodnotě 5 000,- Kč (1500–1200–1000–800–500)

2.2.4.

Soutěž č. 4– Soutěž ve skoku stupně S** bez rozeskakování na čas
Rozhodování podle PJS čl. 238.2.1.
Startovné: 400,- Kč
Ceny v hodnotě 7 000,- Kč budou vyplaceny v penězích (2100-1750-1400-1050-700)

2.2.5.

Sobota 26.3.2011
8.30 - Ukončení prezentace pro soutěž č. 1
9.30 – začátek soutěže č. 1  

 

Všeobecné údaje:


3.1.přihlášky

>> vstup na přihlášku

on-line

Jmenovité přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců i koní zasílejte na adresu:
     
Jezdecká společnost Císařský ostrov
P.O. BOX 388
110 00 Praha 1
FAX: 222 325 023
E-mail : js-cisarskyostrov@jizdarna-vsemily.cz

Uzávěrka do 23.03.2011  do 18.00 hod.
S přihláškou je nutno složit do 23.03.2011  poplatek za objednané boxy pro ustájení na účet JS Císařský ostrov KB Praha, č.ú. 94-1049140287/0100, variabilní symbol (datum konání závodů). Bez úhrady nebudou boxy zajištěny. Přihlášky po termínu uzávěrky nebudou akceptovány, resp. na výslovnou žádost účastníka budou po projednání v organizačním výboru akceptovány se 100 % navýšením startovného. Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z přihlášených.

3.2. startovné

viz. jednotlivé soutěže.

3.3. prezentace

od 7.00 hod. v sekretariátu JZ. Prezentace bude ukončena vždy 1 hodinu před startem dané soutěže. Tel.: 602 323 404; 606 690 166; 724 929 405

3.4. námitky
       a stížnosti

V souladu s PJS.

3.5. ubytování

Pořadatel ubytování nezajišťuje. 

3.6. ustájení

Pořadatel zajistí na základě závazné objednávky uvedené v přihlášce dle možnosti a pořadí došlých přihlášek v turnajových boxech. Poplatek za použití boxu činí 500,- Kč/box/den  a zálohu 300,- Kč. Boxy se vracejí vyčištěné oproti záloze 300,- Kč. Krmivo pořadatel zajistí proti úhradě.

3.7. náklady

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.

3.8. záruky

Pořadatel nepřebírá žádné záruky a odpovědnost za případné újmy nebo škody, které by postihly účastníky závodů a jejich koně, včetně vybavení.

3.9. veterinární  
       předpisy

Vedoucí transportu předloží před vyložením koní ke kontrole příslušné veterinární doklady obsahující všechny náležitosti podle platných směrnic SVS a OVS (záznam o provedené vakcinaci proti chřipce a serologickém vyšetření).

3.10. služby

Lékařská: zajistí pořadatel na celou dobu závodů
Veterinární a podkovářská : zajistí pořadatel  proti úhradě

3.11. floty

Ve všech soutěžích floty dle PJS, ceny viz jednotlivé soutěže.

3.12. technická
          porada

Technická porada se nekoná.

3.13. vjezd

Vjezd na Císařský ostrov – Zákazové značky v průběhu konání závodů a při vjezdu účastníků den předem neplatí. V den konání závodů možný vjezd dopravních prostředků s koňmi přes ČOV.

Tento rozpis byl schválen Oblastním výborem ČJF Praha dne ................... 2011
Za Oblastní výbor ...................
A A A