Rozpis jezdeckých závodů 19.06.2011 - 619A1

Jezdecká společnost Císařský ostrov MA0126
 
Základní údaje:

1.1. pořadatel:

JS Císařský ostrov MA0126

1.2. datum konání:

19.6.2011

1.3. místo konání:

Praha 7, Císařský ostrov

1.4. kolbiště:

Venkovní  jízdárna 60x40

1.5. opracoviště:

Venkovní, 40 x 20 m/hala 65x25 , písek

1.6. funkcionáři
       závodů:

Ředitel: Jiří Fechtner

Sekretář závodů: Jaroslav Martinec
Hlavní rozhodčí: Anežka Tůmová
Sbor rozhodčích: Markéta Šveňková, Eva Špuláková
Technický delegát: Karel Kašpárek
Autor parkuru: Petr Švec

Hlasatel: Michaela Diblíčková
Odp.os. za opracoviště: Věra Malinovská

Technické údaje:

2.1. předpisy:

Pravidla jezdeckého sportu (dále jen „PJS“), pravidla ČSP a tento rozpis.

2.2. soutěže:

 

Nedělě 19.6.2011
2.2.1.

Soutěž č. 1 – Soutěž ve skoku stupně Z na limitovaný čas
na 7 překážkách bez rozeskakování

Rozhodování podle PJS čl. 298.2.1
Startovné: 200,- Kč
Věcné ceny v hodnotě 3 000,- Kč budou rozděleny mezi prvních 5 umístěných v poměru 3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1

2.2.2.

Soutěž č. 2– Soutěž ve skoku se stupňovanou obtížností
do 110 cm se žolíkem  bez rozeskakování na čas

Rozhodování podle PJS čl. 269
Startovné: 200,- Kč
Věcné ceny v hodnotě 3 000,- Kč budou rozděleny mezi prvních 5 umístěných v poměru 3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1

2.2.3.

Soutěž č. 3 – Dvoufázové skákání 110/120 cm I. fáze 6 překážek bez kombinace, II. fáze 4 překážky bez kombinace
Otevřená soutěž
Rozhodování dle PJS čl. 274.5.3. bez rozeskakování na čas Startovné: 300,- Kč
Věcné ceny v hodnotě 5 000,- Kč (1500–1200–1000–800–500)

2.2.4.

Soutěž č. 4– Soutěž ve skoku stupně S**
bez rozeskakování na čas
Rozhodování podle PJS čl. 238.2.1.
Startovné: 400,- Kč
Ceny v hodnotě 7 000,- Kč budou vyplaceny v penězích (2100-1750-1400-1050-700)

 

Neděle  19.6.2011
8.30 - Ukončení prezentace pro soutěž č. 1
9.30 – začátek soutěže č. 1  

Všeobecné údaje:

3.1.přihlášky

 

>> vstup na přihlášku

on-line

Jmenovité přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců i koní zasílejte na adresu:
     
Jezdecká společnost Císařský ostrov
P.O. BOX 388
110 00 Praha 1
FAX: 222 325 023
E-mail : js-cisarskyostrov@jizdarna-vsemily.cz

Uzávěrka do 17.6.2011  do 18.00 hod.
S přihláškou je nutno složit do 17.06.2011  poplatek za objednané boxy pro ustájení na účet:

JS Císařský ostrov KB Praha
č.ú. 94-1049140287/0100
variabilní symbol (datum konání závodů).

Bez úhrady nebudou boxy zajištěny. Přihlášky po termínu uzávěrky nebudou akceptovány, resp. na výslovnou žádost účastníka budou po projednání v organizačním výboru akceptovány se 100 % navýšením startovného. Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z přihlášených.

3.2. startovné

viz. jednotlivé soutěže.

3.3. prezentace

od 7.00 hod. v sekretariátu JZ. Prezentace bude ukončena vždy 1 hodinu před startem dané soutěže. Tel.: 602 323 404; 606 690 166; 724 929 405

3.4. námitky
       a stížnosti

V souladu s PJS.

3.5. ubytování

Pořadatel ubytování nezajišťuje. 

3.6. ustájení

Pořadatel zajistí na základě závazné objednávky uvedené v přihlášce dle možnosti a pořadí došlých přihlášek v turnajových boxech. Poplatek za použití boxu činí 500,- Kč/box/den  a zálohu 300,- Kč. Boxy se vracejí vyčištěné oproti záloze 300,- Kč. Krmivo pořadatel zajistí proti úhradě.

3.7. náklady

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.

3.8. záruky

Pořadatel nepřebírá žádné záruky a odpovědnost za případné újmy nebo škody, které by postihly účastníky závodů a jejich koně, včetně vybavení.

3.9. veterinární  
       předpisy

Vedoucí transportu předloží před vyložením koní ke kontrole příslušné veterinární doklady obsahující všechny náležitosti podle platných směrnic SVS a OVS (záznam o provedené vakcinaci proti chřipce a serologickém vyšetření).

3.10. služby

Lékařská: zajistí pořadatel na celou dobu závodů
Veterinární a podkovářská : zajistí pořadatel  proti úhradě

3.11. floty

Ve všech soutěžích floty dle PJS, ceny viz jednotlivé soutěže.

3.12. technická
          porada

Technická porada se nekoná.

3.13. sázky

Sázky nejsou povoleny

3.14. vjezd

Vjezd na Císařský ostrov – Zákazové značky v průběhu konání závodů a při vjezdu účastníků den předem neplatí. V den konání závodů možný vjezd dopravních prostředků s koňmi přes ČOV.

 Tento rozpis byl schválen Oblastním výborem ČJF Praha dne ................... 2011
Za Oblastní výbor ...................
A A A