Rozpis jezdeckých závodů 17. 9. 2011  - 917A2

Jezdecká společnost Císařský ostrov MA0126

 

Základní údaje:

1.1. pořadatel:

JS Císařský ostrov MA0126 ve spolupráci se Sdružením jezdeckých klubů

1.2. datum konání:

17. 9. 2011

1.3. místo konání:

Praha 7, Císařský ostrov

1.4. kolbiště:

Venkovní  jízdárna 60 x 40 m, písek

1.5. opracoviště:

Venkovní, 40 x 20 m, písek

1.6. funkcionáři
       závodů:

Ředitel: Jiří Fechtner

Sekretář závodů: Josef Hofman

Hlavní rozhodčí: Anežka Tůmová

Sbor rozhodčích: Magdalena Formandlová, Jana Formandlová

Technický delegát: Vladimír Mestenhauser

Autor parkuru: Petr Švec

Zpracovatel výsledků: Magdalena Formandlová

Hlasatel: Michaela Diblíčková

Odp.os. za opracoviště: Věra Malinovská 
Technické údaje:

2.1. předpisy:

Pravidla jezdeckého sportu (dále jen „PJS“), pravidla ČSP a tento rozpis.

2.2. soutěže:

 

Sobota 17. 9. 2011 8.30 - Ukončení prezentace pro soutěž č. 1
9.30 – začátek soutěže č. 1 

2.2.1.

Soutěž č. 1 – PONY handicap LP
Cena sdružení sportovních klubů
Rozhodování podle PJS stupnice A čl. 238.2.2. , jedno rozeskakování
Startovné: 200,- Kč
Věcné ceny v hodnotě 4 500,- Kč budou rozděleny

mezi prvních 5 umístěných v poměru 5 : 4 : 3 : 2 : 1

2.2.2.

Soutěž č. 2– PONY handicap SP
Pohár hl.m. Prahy
Pro děti do 16 let
Rozhodování podle PJS, stupnice A čl. 238.2.2. , jedno rozeskakování
Startovné: 200,- Kč
Věcné ceny v hodnotě 7.500,- Kč budou rozděleny

mezi prvních 5 umístěných v poměru 5 : 4 : 3 .2 : 1
Po ukončení soutěží proběhne udělení cen za celkové umístění v Poháru hl. města Prahy. Věcné ceny ve výši 12.000,-Kč , 7.000,- Kč , 4.000,- Kč

2.2.3.

Soutěž č. 3 – Soutěž ve skoku Z na limitovaný čas
Otevřená soutěž na 9 překážkách
Rozhodování dle PJS čl. 298.2.1.
Startovné: 300,- Kč
Věcné ceny v hodnotě 3 000,- Kč budou rozděleny
mezi prvních pět umístěných v poměru 3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1

2.2.4.

Soutěž č. 4– Soutěž ve skoku se stupňovanou obtížností na 8 překážkách do 110 cm , otevřená soutěž se žolíkem na čas
Rozhodování podle PJS čl. 269 (5)
Startovné: 300,- Kč
Ceny v hodnotě 3 000,- Kč budou rozděleny
mezi prvních 5 umístěných v poměru 3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1

.2.5.

Soutěž č. 5 – Dvoufázové skákání 120/130 cm , první fáze 9 překážek s jednou kombinací,  druhá fáze 4 překážky bez kombinace 

Rozhodování podle PJS čl. 274.5.3.

Startovné: 300,- Kč
Ceny v hodnotě 5 000,- Kč budou rozděleny v penězích

mezi prvních 5 umístěných v poměru 3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1 

Všeobecné údaje:

3.1. přihlášky

 

>> vstup na přihlášku

on-line

Jmenovité přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců i koní zasílejte na adresu:

     
Jezdecká společnost Císařský ostrov
P.O. BOX 388
110 00 Praha 1
FAX: 222 325 023
E-mail : js-cisarskyostrov@jizdarna-vsemily.cz


Uzávěrka 14. 9. 2011 do 18:00 hod.

 

S přihláškou je nutno složit do 20. 4. 2011 poplatek za objednané boxy pro ustájení na účet:

 

JS Císařský ostrov KB Praha

č.ú. 94-1049140287/0100

variabilní symbol (datum konání závodů)

 

Bez úhrady nebudou boxy zajištěny. Přihlášky po termínu uzávěrky nebudou akceptovány, resp. na výslovnou žádost účastníka budou po projednání v organizačním výboru akceptovány se 100 % navýšením startovného. Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z přihlášených. 

3.2. startovné

viz. jednotlivé soutěže.

3.3. prezentace

od 7.00 hod. v sekretariátu JZ. Prezentace bude ukončena vždy 1 hodinu před startem dané soutěže. Tel.: 602 323 404; 606 690 166; 724 929 405

3.4. námitky
       a stížnosti

V souladu s PJS.

3.5. ubytování

Pořadatel ubytování nezajišťuje.

3.6. ustájení

Pořadatel zajistí na základě závazné objednávky uvedené v přihlášce dle možnosti a pořadí došlých přihlášek v turnajových boxech. Poplatek za použití boxu činí 500,- Kč/box/den a zálohu 300,- Kč. Boxy se vracejí vyčištěné oproti záloze 300,- Kč. Krmivo pořadatel zajistí proti úhradě.

3.7. náklady

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.

3.8. záruky

Pořadatel nepřebírá žádné záruky a odpovědnost za případné újmy nebo škody, které by postihly účastníky závodů a jejich koně, včetně vybavení.

3.9. veterinární  
       předpisy

Vedoucí transportu předloží před vyložením koní ke kontrole příslušné veterinární doklady obsahující všechny náležitosti podle platných směrnic SVS a OVS (záznam o provedené vakcinaci proti chřipce a serologickém vyšetření).

3.10. služby

Lékařská: zajistí pořadatel na celou dobu závodů
Veterinární a podkovářská: zajistí pořadatel proti úhradě

3.11. floty

Ve všech soutěžích floty dle PJS, ceny viz jednotlivé soutěže.

3.12. technická
          porada

Technická porada se nekoná.

3.13. sázky

Sázky nejsou povoleny

3.14. vjezd

Vjezd na Císařský ostrov – Zákazové značky v průběhu konání závodů a při vjezdu účastníků den předem neplatí. V den konání závodů možný vjezd dopravních prostředků s koňmi (!) přes ČOV.

 Tento rozpis byl schválen Oblastním výborem ČJF Praha dne ................... 2011
Za Oblastní výbor ...................

A A A