Oblastní mistrovství ČJF Praha ve skocích dětí, juniorů, ml. jezdců, seniorů a družstev pro rok 2012 - 616A1

Jezdecká společnost Císařský ostrov MA0126 z pověření OV ČJF Praha

 

Základní údaje:

1.1. pořadatel:

Jezdecká  společnost Císařský ostrov - MA0126

1.2. datum konání:

16. - 17. 6. 2012

1.3. místo konání:

Praha 7, Císařský ostrov

1.4. kolbiště:

Venkovní jízdárna 80 x 40 m, písek 

1.5. opracoviště:

Venkovní 40 x 20 m písek, hala 60 x 25 m, písek

1.6. funkcionáři 
       závodů:

Ředitel: Jiří Fechtner

Sekretář: Věra Malinovská

Hlavní rozhodčí: Markéta Šveňková

Rozhodčích: Magdalena Formandlová, Jana Formandlová

Komisař na opracovišti: Irena Hůlková

Technický delegát: Petr Švec

Autor parkurů: Anežka Tůmová

Zpracovatel výsledků: Martin Stehlík

Hlasatel: Michaela Diblíčková
Technické údaje:

2.1. předpisy:

Pravidla jezdeckého sportu (dále jen „PJS“) a tento rozpis.

2.2. soutěže:

 

Sobota 16. 6. 2012

8.30 – Ukončení prezentace pro soutěž č. 1
9.30 – začátek soutěže č. 1

2.2.1.

Soutěž č. 1 – Skoková soutěž st. „Z“ s rozeskakováním

Oblastní mistrovství dětí 

Rozhodování podle PJS čl. 238.2.2.


2.2.2.

Soutěž č. 2 – Skoková soutěž st. „Z“ otevřená soutěž na limitovaný čas bez  rozeskakování

Rozhodování podle PJS čl. 298.2.1.

Startovné: 200,- Kč 

Ceny 2000,-Kč (700 – 500 – 400 – 200 – 200)

2.2.3.

Soutěž č. 3 – Skoková soutěž st. „ZL“, otevřená soutěž na limitovaný čas bez rozeskakování

Rozhodování podle tab. A čl. 298.2.1.

Startovné: 300,- Kč 

Ceny 3 000,- Kč (900 – 750 – 600 – 450 – 300)

2.2.4.

Soutěž č. 4– Skoková soutěž  st. „L**“, otevřená soutěž

a zároveň  Oblastní mistrovství  juniorů
Rozhodování podle  tab.A  čl. 238.2.2.  s  rozeskakováním na čas

Startovné: 350,- Kč 

Ceny 4 000,- Kč (1300 – 900 – 700 - 600 – 500)
Neděle 17. 6. 2012 8.00 – Ukončení prezentace pro soutěž č. 1
9.00 – začátek soutěže č. 1  
2.2.5

Soutěž č. 5 – Skoková soutěž st. „ZL“otevřená soutěž na limitovaný čas

Rozhodování dle tab. A, čl. 298.2.1.

 

Startovné: 250,- Kč
Ceny 2 500,- Kč (900 – 600 – 400 – 300 – 300)
2.2.6

Soutěž č. 6– Skoková  soutěž  st.  „L* *” otevřená soutěž a zároveň Oblastní mistrovství družstev (družstva 4členná  smíšená -  junioři, ml. jezdci, senioři)
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.2.

Startovné: 350,- Kč
Ceny 4 000,- Kč (1300 – 900 – 700 – 600 – 500)
2.2.7

Soutěž č. 7 – Skoková soutěž st. „S**“ otevřená soutěž a zároveň

Oblastní mistrovství mladých jezdců
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.2. s rozeskakováním na čas

Startovné: 450,- Kč
Ceny 5.000,- Kč (1600 – 1300 – 900 – 700 – 500)

2.2.8

Soutěž č. 8 – Skoková soutěž st. „ ST**” otevřená soutěž a zároveň Oblastní mistrovství seniorů

Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.2. s jedním  rozeskakováním na čas

Startovné: 500,- Kč
Ceny 6 000,- Kč (1800 – 1500 – 1200 – 900 – 600) 
Všeobecné údaje:

3.1. přihlášky

 

>> vstup na přihlášku

on-line

Jmenovité přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců i koní a se jmény majitelů koní zasílejte na adresu:

      
Jezdecká společnost Císařský ostrov
P.O. BOX 388
110 00 Praha 1
FAX: 222 325 023
E-mail : js-cisarskyostrov@jizdarna-vsemily.cz


Uzávěrka 14. 6. 2012

 

S přihláškou je nutno složit do 14. 6. 2012 poplatek za objednané boxy pro ustájení na účet:

 

JS Císařský ostrov KB Praha

č.ú. 94-1049140287/0100

variabilní symbol (datum konání závodů)

 

Bez úhrady nebudou boxy zajištěny. Přihlášky po termínu uzávěrky nebudou akceptovány, resp. na výslovnou žádost účastníka budou po projednání v organizačním výboru akceptovány se 100 % navýšením startovného. Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z přihlášených.

3.2. startovné

viz. jednotlivé soutěže.

3.3. prezentace

od 7.00 hod. v sekretariátu JZ. Prezentace bude ukončena vždy 1 hodinu před startem dané soutěže. Tel.: 606 690 166; 724 929 405

3.4. námitky
       a stížnosti

V souladu s PJS.

3.5. ubytování

Pořadatel ubytování nezajišťuje.

3.6. ustájení

Pořadatel zajistí na základě závazné objednávky uvedené v přihlášce dle možnosti a pořadí došlých přihlášek v turnajových boxech. Poplatek za použití boxu činí 500,- Kč/box/den a zálohu 300,- Kč. Boxy se vracejí vyčištěné oproti záloze 300,- Kč. Krmivo pořadatel zajistí proti úhradě.

3.7. náklady

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.

3.8. záruky

Pořadatel nepřebírá žádné záruky a odpovědnost za případné újmy nebo škody, které by postihly účastníky závodů a jejich koně, včetně vybavení.

3.9. veterinární   
       předpisy

Vedoucí transportu předloží před vyložením koní ke kontrole příslušné veterinární doklady obsahující všechny náležitosti podle platných směrnic SVS a OVS (záznam o provedené vakcinaci proti chřipce a serologickém vyšetření).

3.10. služby

Lékařská: zajistí pořadatel na celou dobu závodů
Veterinární a podkovářská: zajistí pořadatel proti úhradě

3.11. ceny a dekorování

- vyhlášení výsledků a dekorování ihned po ukončení soutěže

- ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty dle PJS

- v mistrovských soutěžích obdrží vítěz a umístěný na 2. a 3. místě 

  medaili a pohár OV ČJF Praha, vítězný kůň deku

- věcné ceny pořadatel vyplácí v penězích v otevřených soutěžích jsou

  uvedeny u jednotlivých soutěží

3.12. technická
          porada

Technická porada se nekoná.

3.13. sázky Nejsou povoleny

3.14. vjezd

Vjezd na Císařský ostrov – Zákazové značky v průběhu konání závodů a při vjezdu účastníků den předem neplatí. V den konání závodů možný vjezd dopravních prostředků s koňmi přes ČOV z ulice Papírenská, Praha 6.

3.15. startovné

- účastníci pouze mistrovských soutěží bez startovného – ztrácí nárok na cenu pořadatele

- startovné pro účastníky otevřených soutěží, ze kterých bude vyhodnocena mistrovská soutěž, je uvedeno u jednotlivých soutěží

3.16. podmínky účasti

- v mistrovských soutěžích všech kategorií může startovat jezdec pouze s jedním koněm   

 Tento rozpis byl schválen Oblastním výborem ČJF Praha dne ................... 
Za Oblastní výbor ..................
A A A