Rozpis jezdeckých závodů 14. 10. 2012  - A13A2

Jezdecká společnost Císařský ostrov MA0126
Základní údaje:

1.1. pořadatel:

Jezdecká  společnost Císařský ostrov - MA0126

1.2. datum konání:

14. 10. 2012

1.3. místo konání:

Praha 7, Císařský ostrov

1.4. kolbiště:

Venkovní jízdárna 60 x 40 m, písek 

1.5. opracoviště:

Hala 60 x 25 m, písek

1.6. funkcionáři 
       závodů:

Ředitel: Jiří Fechtner

Sekretář: Věra Malinovská

Hlavní rozhodčí: Markéta Šveňková

Rozhodčích: Magdalena Formandlová, Jana Formandlová

Komisař na opracovišti: Irena Hůlková

Technický delegát: Petr Švec

Autor parkurů: Anežka Tůmová

Zpracovatel výsledků: Martin Stehlík

Hlasatel: Michaela Diblíčková
Technické údaje:

2.1. předpisy:

Pravidla jezdeckého sportu (dále jen „PJS“) a tento rozpis.

2.2. soutěže:

 

Neděle 14. 10. 2012

8.30 - Ukončení prezentace pro soutěž č. 1
9.30 – začátek soutěže č. 1 

2.2.1.

Soutěž č. 1 – PONY handicap LP

Cena sdružení sportovních klubů
Rozhodování podle PJS stupnice A čl. 238.2.2., jedno rozeskakování
Startovné: 200,- Kč
Věcné ceny v hodnotě 4 500,- Kč budou rozděleny

mezi prvních 5 umístěných v poměru 5 : 4 : 3 : 2 : 1

2.2.2.

Soutěž č. 2 – PONY handicap SP

Pohár hl.m. Prahy

Pro děti do 16 let

Rozhodování podle PJS, stupnice A čl. 238.2.2., jedno rozeskakování

Startovné: 200,- Kč

Věcné ceny v hodnotě 7.500,- Kč budou rozděleny

mezi prvních 5 umístěných v poměru 5 : 4 : 3 .2 : 1

Po ukončení soutěží proběhne udělení cen za celkové umístění v Poháru hl. města Prahy. Věcné ceny ve výši 12.000,-Kč , 7.000,- Kč , 4.000,- Kč

2.2.3.

Soutěž č. 3 – Soutěž ve skoku Z na limitovaný čas 

Otevřená soutěž na 9 překážkách
Rozhodování dle PJS čl. 298.2.1.

Startovné: 300,- Kč
Věcné ceny v hodnotě 3 000,- Kč budou rozděleny
mezi  prvních 5 umístěných v poměru 3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1

2.2.4.

Soutěž č. 4 – Soutěž ve skoku se stupňovanou obtížností na 8 překážkách do 110 cm, otevřená soutěž se žolíkem na čas

Rozhodování podle PJS čl. 269 (5)
Startovné: 300,- Kč
Ceny v hodnotě 3 000,- Kč budou rozděleny

mezi prvních 5 umístěných v poměru3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1

2.2.5.

Soutěž č. 5 – Dvoufázové skákání 120/130 cm, první fáze 9 překážek s jednou kombinací, druhá fáze 4 překážky bez kombinace

Rozhodování podle PJS čl. 274.5.3.

Startovné: 300,- Kč
Ceny v hodnotě 5 000,- Kč budou rozděleny v penězích
mezi prvních 5 umístěných v poměru 3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1
Všeobecné údaje:

3.1. přihlášky

 

>> vstup na přihlášku

on-line

Jmenovité přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců i koní a se jmény majitelů koní zasílejte na adresu:

      
Jezdecká společnost Císařský ostrov
P.O. BOX 388
110 00 Praha 1
FAX: 222 325 023
E-mail : js-cisarskyostrov@jizdarna-vsemily.cz


Uzávěrka 12. 10. 2012

 

S přihláškou je nutno složit do 12. 10. 2012 poplatek za objednané boxy pro ustájení na účet:

 

JS Císařský ostrov KB Praha

č.ú. 941049140287/0100

variabilní symbol (datum konání závodů)

 

Bez úhrady nebudou boxy zajištěny. Přihlášky po termínu uzávěrky nebudou akceptovány, resp. na výslovnou žádost účastníka budou po projednání v organizačním výboru akceptovány se 100 % navýšením startovného. Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z přihlášených.

3.2. startovné

viz. jednotlivé soutěže.

3.3. prezentace

od 7.00 hod. v sekretariátu JZ. Prezentace bude ukončena vždy 1 hodinu před startem dané soutěže. Tel.: 602 323 404; 606 690 166; 724 929 405 

3.4. námitky
       a stížnosti

V souladu s PJS.

3.5. ubytování

Pořadatel ubytování nezajišťuje.

3.6. ustájení

Pořadatel zajistí na základě závazné objednávky uvedené v přihlášce dle možnosti a pořadí došlých přihlášek v turnajových boxech. Poplatek za použití boxu činí 500,- Kč/box/den a zálohu 300,- Kč. Boxy se vracejí vyčištěné oproti záloze 300,- Kč. Krmivo pořadatel zajistí proti úhradě.

3.7. náklady

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.

3.8. záruky

Pořadatel nepřebírá žádné záruky a odpovědnost za případné újmy nebo škody, které by postihly účastníky závodů a jejich koně, včetně vybavení.

3.9. veterinární   
       předpisy

Vedoucí transportu předloží před vyložením koní ke kontrole příslušné veterinární doklady obsahující všechny náležitosti podle platných směrnic SVS a OVS (záznam o provedené vakcinaci proti chřipce a serologickém vyšetření).

3.10. služby

Lékařská: zajistí pořadatel na celou dobu závodů
Veterinární a podkovářská: zajistí pořadatel proti úhradě

3.11. ceny a dekorování

- vyhlášení výsledků a dekorování ihned po ukončení soutěže

- ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty dle PJS

- věcné ceny pořadatel vyplácí v penězích v otevřených soutěžích jsou

  uvedeny u jednotlivých soutěží

3.12. technická
          porada

Technická porada se nekoná.

3.13. sázky Nejsou povoleny

3.14. vjezd

Vjezd na Císařský ostrov – Zákazové značky v průběhu konání závodů a při vjezdu účastníků den předem neplatí. V den konání závodů možný vjezd dopravních prostředků s koňmi přes ČOV z ulice Papírenská, Praha 6.

 Tento rozpis byl schválen Oblastním výborem ČJF Praha dne ................... 
Za Oblastní výbor ..................
A A A