Rozpis jezdeckých závodů 5. 5. 2013

Jezdecká společnost Císařský ostrov MA0126 - 505A1- kategorie "C"
Základní údaje:

1.1. pořadatel:

Jezdecká společnost Císařský ostrov - MA0126

ve spolupráci se Sdružením jezdeckých klubů

1.2. datum konání:

5. 5. 2013

1.3. místo konání:

Praha 7, Císařský ostrov

1.4. kolbiště:

Venkovní jízdárna 60 x 40 m, písek 

1.5. opracoviště:

Venkovní, 40 x 20 m, písek

1.6. funkcionáři 
       závodů:

Ředitel: Jiří Fechtner

Sekretář: Věra Malinovská

Hlavní rozhodčí: Markéta Šveňková

Rozhodčí: Magdalena Formandlová, Jana Formandlová

Hlavní komisař na opracovišti: Irena Hůlková

Stavitel parkurů: Petr Švec

Výpočetní technika: Martin Stehlík

Hlasatel: Michaela Diblíčková
Technické údaje:

2.1. předpisy:

Pravidla jezdeckého sportu (dále jen „PJS“), pravidla ČSP a tento rozpis. 

2.2. soutěže:

 

Neděle 5. 5. 2013

8.30 – Ukončení prezentace pro soutěž č. 1
9.30 – začátek soutěže č. 1 

11.30 – Ukončení prezentace pro č.3

12.30 – začátek soutěže č. 3 

2.2.1.

Soutěž č. 1 – PONY handicap ZLP

Cena sdružení sportovních klubů
Rozhodování podle PJS stupnice A čl. 238.2.2.
Startovné: 200,- Kč
Věcné ceny v hodnotě 4 500,- Kč budou rozděleny

mezi prvních pět umístěných v poměru 3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1

2.2.2.

Soutěž č. 2 – PONY handicap LP

Pohár hl. m. Prahy
Rozhodování podle PJS, stupnice A  čl. 238.2.2.

Startovné: 200,- Kč
Věcné ceny v hodnotě 6 000,- Kč budou rozděleny

mezi prvních 5 umístěných v poměru 3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1

2.2.3.

Soutěž č. 3 – Soutěž ve skoku Z na limitovaný čas  

Otevřená soutěž na 10 překážkách
Rozhodování dle PJS čl. 298.2.1.

Startovné: 200,- Kč
Věcné ceny v hodnotě 3 000,- Kč budou rozděleny

mezi prvních pět umístěných v poměru 3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1

2.2.4.

Soutěž č. 4 – Soutěž ve skoku se stupňovanou obtížností do 110 cm,

otevřená soutěž se žolíkem  na čas

Rozhodování podle PJS čl. 269.2.

Startovné: 200,- Kč
Ceny v hodnotě 3 000,- Kč budou rozděleny

mezi prvních 5 umístěných v poměru3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1

2.2.5.

Soutěž č. 5 – Dvoufázové skákání 120/130 cm, první fáze 7 překážek s jednou kombinací, druhá fáze 4 překážky bez kombinace

Rozhodování podle PJS čl. 274.5.3.

Startovné: 300,- Kč
Ceny v hodnotě 5 000,- Kč budou rozděleny v penězích

mezi prvních 5 umístěných v poměru 3 : 2,5 : 2 : 1,5 : 1

Všeobecné údaje:

3.1. přihlášky

 

>> vstup na přihlášku

on-line

Jmenovité přihlášky s uvedením čísel licencí jezdců i koní a se jmény majitelů koní zasílejte na adresu:

      
Jezdecká společnost Císařský ostrov
P.O. BOX 388
110 00 Praha 1
FAX: 222 325 023
E-mail : js-cisarskyostrov@jizdarna-vsemily.cz


Uzávěrka 2. 5. 2013 v 18:00

 

S přihláškou je nutno složit do 2. 5. 2013 poplatek za objednané boxy pro ustájení na účet:

 

JS Císařský ostrov KB Praha

č.ú. 941049140287/0100

variabilní symbol (datum konání závodů)

 

Bez úhrady nebudou boxy zajištěny. Přihlášky po termínu uzávěrky nebudou akceptovány, resp. na výslovnou žádost účastníka budou po projednání v organizačním výboru akceptovány se 100 % navýšením startovného. Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěži vlastním výběrem z přihlášených.

3.2. startovné

viz. jednotlivé soutěže.

3.3. prezentace

od 7.00 hod. v sekretariátu JZ. Prezentace bude ukončena vždy 1 hodinu před startem dané soutěže. Tel.: 602 323 404; 606 690 166; 724 929 405 

3.4. námitky
       a stížnosti

V souladu s PJS.

3.5. ubytování

Pořadatel ubytování nezajišťuje.

3.6. ustájení

Pořadatel zajistí na základě závazné objednávky uvedené v přihlášce dle možnosti a pořadí došlých přihlášek v turnajových boxech. Poplatek za použití boxu činí 500,- Kč/box/den a zálohu 300,- Kč. Boxy se vracejí vyčištěné oproti záloze 300,- Kč. Krmivo pořadatel zajistí proti úhradě.

3.7. náklady

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.

3.8. záruky

Pořadatel nepřebírá žádné záruky a odpovědnost za případné újmy nebo škody, které by postihly účastníky závodů a jejich koně, včetně vybavení.

3.9. veterinární   
       předpisy

Vedoucí transportu předloží před vyložením koní ke kontrole příslušné veterinární doklady obsahující všechny náležitosti podle platných směrnic SVS a OVS (záznam o provedené vakcinaci proti chřipce a serologickém vyšetření).

3.10. služby

Lékařská: zajistí pořadatel na celou dobu závodů
Veterinární a podkovářská: zajistí pořadatel proti úhradě

3.11. floty Ve všech soutěžích floty dle PJS, ceny viz jednotlivé soutěže.

3.12. technická
          porada

Technická porada se nekoná.

3.13. sázky Nejsou povoleny

3.14. vjezd

Vjezd na Císařský ostrov – Zákazové značky v průběhu konání závodů a při vjezdu účastníků den předem neplatí. V den konání závodů možný vjezd dopravních prostředků s koňmi přes ČOV z ulice Papírenská, Praha 6.

A A A